فال صدای کوچک

آنقدر نگران خودت نباش تا جایی كه از كنار شگفتی های زندگی بدون دیدنشان بگذری. زیبایی ها و شگفتی های زندگی را زندگی كن. با چشمان كاملاً باز قدم بزن و از زیبایی های اطرافت كاملاً لذت ببر.

كه هر لحظه پر از عشق و قدر دانی باشد.

وقتی كه اتفاقی ناهماهنگ پیش میآید، بدون تامل، اطرافت را نگاه كن و ببین كه چطور این اتفاق میتواند به اتفاقی هماهنگ تبدیل شود.

اینكار را سریع انجام بده، چرا كه فكرهای منفی و مخرب میتوانند مانند علفهای هرز در باغچه به سرعت رشد كنند، و اگر به آنها اجازه داده شود وضعیت را در دست خود بگیرند و تمام گیاهان لطیف را خفه می كنند.

یاد بگیر كه تفكراتت را مهار كنی تا فقط فكرهایت زیبایی، هماهنگی و عشق باشند.

یكبار كه فكرهای مثبت تو خوب جا افتادند، در هر وضعیتی طبیعتاً بدنبال "بهترین" خواهی بود. فقط در این زمان است كه میتوانی با خیال راحت آسوده باشی و وارد شادی و آزادی روان شوی!