فال صدای کوچک

وقتت را برای فكر و حرفهای بیهوده تلف نكن. از هر لحظه برای فكر و گفتاری مهربان، مثبت و سازنده استفاده كن.

متوجه باش كه افکاری كه شکلمی دهی میتوانند كمك كنند و یا خراب سازند، پس سوار فكرها و گفتارت باش و نه برده آنها.

چرا كاملاً از زندگی لذت نبری؟ تنها زمانی میتوانی کاملاً از زندگی لذت ببری كه "بهترین" خودت را در زمان، در گفتار و در عمل بدهی.

چشمانت را باز كن، قلبت را باز كن، و "بهترین" را در همه كس و همه چیز، در اطرافت ببین و حس كن. اگر برای پیدا كردن بهترین مشكل داری، آنقدر به دنبال آن بگرد تا آنكه پیدایش كنی، او اینجا منتظرت است.

شگفتی های فراوانی در دنیا موجود است. چرا وقت نگذاری برای اینكه خودت را روی آنها متمركز كنی و با آنها زندگیت را پر سازی تا چیزهایی كه ناخوشایند و ناسازگار هستند جایی در آن پیدا نكنند؟

زندگی آن چیزی است كه تو با آن انجام می دهی. تو با زندگی خودت چه میكنی؟