فال صدای کوچک

چرا به دنبال راهنمایی از طریق فرد دیگری باشی؟ چرا مستقیماً به من نیایی؟ آیا میدانی كه من در تو هستم؟

آیا میدانی كه من اینجا هستم تا به تمام سوالاتت جواب دهم، تا كمكی باشم برای حل تمام مشكلاتت و برای هدایت و راهنمایی هر كدام از قدمهایت، اما فقط در صورتیكه به من اجازه عمل بدهی؟ من هیچوقت خودم را بر كسی تحمیل نمی كنم.

تو باید تصمیم بگیری كه مرا جستجو كنی و مرا پیدا كنی، و زمانیكه اینكار را انجام می دهی من اینجا آماده هستم تا افسار را بدست گیرم و در تو و از طریق تو عشق را جاری سازم، آماده هستم تا راه را به تو نشان دهم.

یكبار كه تصمیم خودت را گرفتی و به من اجازه دادی كه فرمان را بدست بگیرم، میتوانی آرام بگیری و بسادگی قدم به قدم راهنمایی های مرا گوش بدهی. آنگاه شگفتی های پشت سر هم مرا خواهی دید، آنگاه شكوه مرا خواهی دید، آنگاه معجزه پشت معجزه در زندگیت خواهی دید.

خواهی دید كه وقتی چیزی درست است و از تبرك من كاملاً بهره مند است، هیچ چیزی و هیچ كسی نمی تواند سد راه آن شود، چرا كه آن در زمان درست خود با كمالی واقعی وقوع خواهد یافت.