فال صدای کوچک

اگر با نظم دنیا ناهماهنگ باشی، به خودت ناهماهنگی و جدایی را جذب میكنی. بیهوده برعكس جریان پارو خواهی زد و خودت را خسته خواهی كرد.

چرا در مسیر جریان نباشی، با آن جاری نباشی و خودت را با اتفاقی كه در حال است هماهنگ نكنی؟ اگر یاد بگیری كه اینكار را انجام بدهی خودت را با همه چیز همه اطرافیانت هماهنگ خواهی یافت.

دیگر خودت را منزوی احساس نخواهی كرد و كاملاً در اطرافیانت و محیطت حل خواهی شد. خواهی دید كه با خودت هماهنگ هستی، و این هماهنگی درونی به بیرون هم منعكس میشود.

زندگی بدون تصادف پیش خواهد رفت. و همه چیز در جای درست خود جای خواهد گرفت. همواره شاهد اتفاقاتی معجزه مانند خواهی بود.

این طرز زندگی برایت طرز زندگی معمولی ای خواهد شد چرا كه با من هماهنگ خواهی بود و من خواهم توانست در تو و از طریق تو عمل كنم تا شگفتی ها و شكوهم را نمایان سازم