فال صدای کوچک

از زندگی چه انتظاری داری؟ انتظار بهترین را، یا اینكه از آنهایی هستی كه همیشه میترسند كه بدترین پیش بیاید و چیزها بد بگذرد؟

اگر اینطور است، پس آنچه كه به سوی تو میاید حقت است، چرا كه تو آنچه را كه دوست داری و یا آنچه را كه از آن تنفر داری و ازآن می ترسی به خودت جذب میكنی.

اگر خود آگاهت منفی باشد، مانند آهنربا بدی ها را به خودت جذب میكنی و با كسانی جمع خواهی شد كه همانند تو هستند. زیرا آنهایی كه شبیه هم هستند با هم جمع می شوند.

وقتی كه خودآگاهت عشق شود، وقتی كه لبریز از شادیهای زندگی باشی و قلبت پر از قدردانی برای همه كس و همه چیز باشد، آنگاه با تعجب خواهی دید كه انسانهای شاد و خوشحال و درخشان از شادی و عشق را در هر جایی كه باشند به خودت جذب میكنی.

زندگی ات از بهترین هدایای زندگی پر خواهد شد.

چرا بهترین را در هر وضعیتی نبینی؟ بهترین را مجسم كن كه اکنون به تو جذب میشود