فال صدای کوچک

این زندگی یك زندگی عمل و تغییر است. زیاد از خودت راضی نباش چرا كه ممكن است به سادگی در جویی بیفتی و در آن گیر كنی.

تو باید كار معنوی شخصی ات را انجام بدهی. تو باید كه جستجوی شخصی ات را به صورتی كه مایل هستی انجام بدهی.

ببین كجا احتیاج به تغییر كردن داری و سپس كارهای لازم را برای آن انجام بده. اگر تغییرات سخت باشند، هر قدر زودتر انجام بگیرند ساده تر خواهد بود. اگر چسب زخم را سریع بكنی دردش كمتر است تا آرام آرام آنرا برداری. پس كاری را كه میدانی باید انجام شود بدون اینكه وقت فكر كردن برای آن تلف كنی انجام بده.

با تغییر، زندگی می آید، یك زندگی پر و نورانی، این به تو هدیه است. آن را بگیر و همواره شكر گزار باش