سکه شیر یا خط

 


 

 از صدای درون خودت بخواه که جواب درست را بدهد

البته در هر صورت انتخاب با خودت است