از طرف سرژ مارژوله

جمله نیرومند برای ماه سپتامبر

آکاشا، عنصر پنجم
چهار عنصر مرا
پاک، متعادل و هماهنگ
کرده است 

بجای خدا میتوانید از اسم اعتقاد شخصی خود و یا زندگی استفاده کنید

 

* * * * * *
 
بطور کلی و در صورت امکان
 
برای بهترین بهره مندی از جلسات و یا جملات نیرومند داده شده اینطور عمل کنید 
محیط را آماده کنید
به راحت ترین شکل ممکن، رو به شرق و چشمان باز
برای جلسات یکبار بگویید - به نام خدا - یا - به لطف زندگی
برای جملات یکبار جمله را فکراً سپس یکبار با صدای آهسته و سپس در صورت امکان یکبار با صدای بلند بگویید 
15 دقیقه از نیروهای دریافتی استفاده کنید
سپس با گفتن - به نام خدا - یا - به لطف زندگی - یک لیوان آب بنوشید و در آرامش بمانید
 اعتقاد شخصی خود را شکر کنید
 
 
خوش باشید
مهرداد