فال صدای کوچک

وقتی كه كسی فکر اینرا دارد كه حداكثر ممكن را از زندگی بگیرد بدون آنكه چیزی بدهد، او نخواهد توانست شادی و خوشحالی واقعی و ماندنی را بدست آورد، چرا كه با فكر كردن به بقیه و با زندگی كردن برای بقیه است كه میتوان شادی و رضایتی درونی و عمیق را پیدا كرد.

هیچكس نمی تواند برای خودش زندگی كند و شاد باشد.

هر وقتی كه در زندگیت در خودت احساس ناراحتی و نارضایتی كردی، میتوانی مطمئن باشی كه بخاطر این است كه دیگر به دیگران فكر نمی كنی وبه شدت در خود خودت رفته ای. راه تغییر این است كه شروع به فكر كردن به فرد دیگری كنی و كاری برای او انجام دهی بطوریكه خودت را كاملاً فراموش كنی.

آنقدر انسانها در احتیاج هستند كه همیشه میشود كاری برای دیگری انجام داد. پس چرا چشمانت را باز نكنی، چرا قلبت را باز نكنی و اجازه ندهی كه نور راه را به تو نشان بدهد و عشق اعمالت را راهنمایی كند؟

كه عشق من پرت كند و در برت گیرد. كاملاً در صلح و آرامش باش