فال صدای کوچک

آیا احساس میكنی كه جزئی از جدید هستی؟ آیا احساس میكنی كه در كل، با هماهنگی كامل حل میشوی یا اینكه خودت را ناراحت احساس میكنی؟ اگر اینطور است، به مراتب بهتر است كه از آن خارج شوی و راه دیگری را پیدا كنی.

تنها كسانی كه با جدید هماهنگ هستند، و حاضر هستند كه قدیمی را بدون دلتنگی پشت سر رها كنند، و طرز فكری ماجرا جویانه دارند، برای جدید آماده هستند و قادر خواهند بود آزادانه وارد آن شوند.

اگر هنوز میخواهی آویزان طرز فكرها و رفتارهای قدیمی و عادتی بمانی و از شكستن چهار چوبهای قدیمی میترسی، هنوز برای جدید آماده نیستی. اینكار شجاعت، قدرت، مصمم بودن و دانشی عمیق و درونی به اینكه كاری كه انجام می دهی درست است، دارد.

وقتی كه تمام ایمان و اطمینانت را در من گذاشتی و فهمیدی كه من هدایت و راهنماییت میكنم، آنگاه میتوانی هر كاری را كه باید با عشق و شادی ای عمیق انجام بدهی.