صدای کوچک

bord gauche
bord droite

 
 

من زيباترين زن دنيا هستم، از همين الآن
جرات ميکنم و موفق شده ام

Je suis la plus belle femme du monde,
dés cet instant j’ose et j’ai réussi.

I am the most beautiful woman in the world.
As of now, I dare and am successful.

;

 
 

 

آدرس این صفحه

www.seda1.com

صدای کوچک