صدای کوچک


 

15  شهریور – 06.09

هر روز را به نوبت زندگی كن، سعی نكن كه با برنامه های بسیار برای فردا به جلو بشتابی، چرا كه ممكن است هیچوقت فردا نیاید.

كاملاً از امروز لذت ببر و آنطور از آن استفاده كن كه مثل اینكه روز آخرت است. تمام كارهای زیبایی را كه به آنها فكر كرده ای انجام بده، نه با بی خیالی و حواس پرتی، بلكه با شادی واقعی. مانند بچه كوچكی باش كه برنامه ای برای فردا ندارد و دیروز را فراموش كرده است، طوری زندگی كن مثل اینكه تنها زمان مهم همین الان است.
الان، شگفت انگیز ترین زمانی است كه هیچوقت زندگی نكرده ای، پس ثانیه ای از آن را از دست نده.

حواس جمع زندگی كن، هر لحظه همه چیز میتواند اتفاق بیفتد! اگر اینطور زندگی كنی، نسبت به هر اتفاقی حاضر و باز خواهی بود. تغییرات خواهند آمد، و سریع خواهند آمد. و آنگاه كه یكی پس از دیگری می آیند، قلبت در قدردانی عمیق بالا ببر.

همواره بهترین را در هر تغییری كه پیش می آید ببین.

 
 

آدرس این صفحه

صدای کوچک